Uw bestelling

Algemene Voorwaarden

Verkoopafdeling

Heeft u een vraag

Vul uw gegevens hieronder in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Algemene Verkoop,-Leverings- en Verhuur- voorwaarden van Broecan Handelsonderneming BV, Postbus 3331, 5902 RH te Venlo KvK 12029873

Inhoudsopgave

1 Definitie van partijen

2 Toepasselijkheid

3 Aanbod en acceptatie

4 Huurperiode

5 Bezorging en afhalen

6 Risico

7 Verplichtingen van de huurder

8 Onderhoud en herstel

9 Eigendom en inspectie

10 Weg raken van het gehuurde

11 Beëindiging, opzegging en vervanging

12 Prijzen en belastingen

13 Levering en levertijd

14 Opschorting, ontbinding en annulering

15 Garantie

16 Montage en overname

17 Betalingsvoorwaarden

18 Geschillen en vervaltermijnen

19 Algemeen

20 Toepasselijk recht

 1. Definitie van partijen

1.1 In deze voorwaarden wordt bedoeld:

 • Met Broecan: Broecan Kantoormeubelen, de in- en verkoop alsmede de detailhandel en groothandel, verhuur van kantoormeubelen, dit in de ruimste zin des woords. In deze overeenkomst aan te merken als aanbieder, dan wel opdrachtnemer.
 • Met opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, wordt bedoeld iedere afnemer van goederen en/of diensten van Broecan.
 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, dienstverleningen, verhuur, verkopen, leveringen en aanvullingen daarop door BROECAN zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Voorwaarden van klant worden door BROECAN nimmer geaccepteerd.

2.2 Ook aanvullingen, en/of wijzigingen van eerder uitgebrachte offertes of aangegane overeenkomsten zijn aan de bepalingen van deze voorwaarden onderworpen.

2.3 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling in enig opzicht niet van toepassing verklaard zijn, dan wel in strijd met de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling in dat opzicht terzijde gesteld worden en blijven deze voorwaarden voor het overige volledig van kracht.

 1. Aanbod en acceptatie.

3.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door of namens BROECAN, zijn vrijblijvend. Prijzen hierin vermeld zijn richtprijzen.

3.2 Een overeenkomst tot verkoop of tot levering van diensten komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van een order door BROECAN, of door uitvoering van opdrachtgevers order door BROECAN.

3.3 Offertes en orderbevestigingen omvatten alleen die goederen en/of diensten die daarin uitdrukkelijk zijn gespecificeerd. Tenzij anders is vermeld zijn van de aanbieding onder meer uitgesloten reservedelen, gereedschappen, alle montage- en daartoe benodigde materialen.

3.4 BROECAN behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, schetsen, offertes en/of kosten-begrotingen. Deze stukken mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BROECAN niet worden gekopieerd, aan derden getoond of anderszins gebruikt worden.

3.5 BROECAN heeft het recht om, indien na verzoek tot het uitbrengen van een offerte een opdracht achterwege blijft, alle kosten, welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstreken, in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding heeft verzocht.

 1. Huurperiode

4.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van zoals overeengekomen.

4.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen meegerekend.

4.3 De klant dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan BROECAN te retourneren, tenzij voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

4.4 Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, heeft BROECAN het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.

 1. Bezorgen en afhalen.

5.1 Indien overeengekomen geschiedt het afleveren van de zaken aan het door de klant opgegeven adres op de begane grond binnen achter de eerste deur. De inhuis transportruimte dient voldoende groot te zijn. Leveren anders dan gelijkvloers, dient altijd gemeld en voor aanvang van de levering beoordeeld te worden, en geschied tegen minimaal 10% meerprijs van betreffende artikel en/of goederen.

5.2 De zaken dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering worden gemeld, vóór ingebruikname.

Na ingebruikname kunnen reclames niet meer worden geaccepteerd.

5.3 Indien aflevering op verzoek van klant wordt uitgesteld is BROECAN bevoegd de overeenkomen huur aan klant door te berekenen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 1. Risico

6.1 Verhuurde goederen aan klant zijn vanaf het moment van overdracht voor risico van klant, deze dient zorg te dragen voor verzekering van de in ontvangst genomen goederen bij een solide maatschappij.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, is het transportrisico bij aflevering van de gehuurde goederen, steeds voor de klant.

 1. Verplichtingen van de huurder.

7.1 Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen, als waar in hij deze goederen heeft ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden en geheel gereinigd, behoudens normale slijtage.

7.2 Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt aan BROECAN een waarborgsom te voldoen.

7.3 Na terugkomst van de gehuurde goederen zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van de aan BROECAN nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoedingen en/of kosten.

7.4 Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van

de waarborgsom overschrijdt, is BROECAN gerechtigd aanvulling van de waarborgsom, met een door BROECAN vast te stellen bedrag te verlangen.

7.5 Huurder is verplicht de goederen overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voor— geschreven en aan huurder verstrekte onderhouds- en gebruiksvoorschriften in acht genomen dienen te worden.

7.6 Zonder uitdrukkelijke toestemming is het huurder niet toegestaan om veranderingen en/of reparaties te verrichten aan het gehuurde.

7.7 Huurder verplicht zich schade en/of gebreken nog dezelfde dag aan BROECAN schriftelijk te melden.

8.Onderhoud en herstel

8.1 De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de klant.

8.2 De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage tijdens huur, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de klant.

9.Eigendom en inspectie.

9.1 BROECAN behoud zich te allen tijde het eigendom van door BROECAN verhuurd materiaal en door BROECAN wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijde te controleren of te doen controleren.

Klant zal steeds zijn volledige medewerking hieraan verlenen.

 1. Wegraken van het gehuurde.

10.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BROECAN niet toegestaan. Het is huurder niet toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren of aan een derde in gebruik te geven.

10.2 De huurder dient BROECAN onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surséance van betaling en is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met BROECAN bestaande huurovereenkomst.

10.3 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder BROECAN daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden de vervangingswaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan BROECAN te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten. Het hierop betrekking hebbende proces verbaal dient huurder nog dezelfde dag van de aangifte ter hand te stellen aan

BROECAN.

 1. Beëindiging, opzegging en vervanging

11.1 Indien is overeengekomen, dat het gehuurde door BROECAN zal worden opgehaald, dient bij opzegging van de overeenkomst een termijn van minimaal 24 uur in acht te worden genomen.

11.2 BROECAN heeft telkens het recht om de gehuurde goederen te vervangen door gelijkwaardige goederen, zonder dat de huurder enig aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 1. Prijzen en belastingen

12.1 De prijs welke partijen in beginsel bindt is de prijs genoemd in de opdrachtbevestiging van BROECAN, of bij gebreke daarvan, de prijs die door BROECAN algemeen wordt gehanteerd op het moment van de feitelijke levering.

12.2 Alle prijzen zijn, altijd exclusief BTW tenzij anders vermeld.

12.3 Voor zover bij de opdrachtbevestiging is bepaald, dat de prijs ook de montage omvat, is uitgangspunt dat montage geschiedt gedurende de normale werktijden. Indien om welke reden dan ook montage in overwerk dient plaats te vinden, zijn overwerktoeslagen, verblijfskosten en meerdere vervoerkosten voor rekening van de klant.

 1. Levering en levertijd

13.1 Levering geschiedt normaal vanaf showroom of vanuit ons magazijn.

13.2 De met BROECAN overeengekomen levertijd is door klant steeds als benaderde en nimmer als fatale datum aan te merken.

13.3 De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen.

* De dag waarop BROECAN de voor akkoord getekende schriftelijke order-bevestiging van opdrachtgever terug ontvangt.

* De dag van ontvangst door BROECAN van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, tekeningen etc.

* De dag van ontvangst door BROECAN van hetgeen volgens de overeenkomst bij opdracht als vooruitbetaling dient te worden voldaan.

13.4 BROECAN behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.

13.5 Indien tevens montage van goederen is overeengekomen, gelden de zaken als geleverd indien deze, of de belangrijkste delen daarvan, ter beoordeling van BROECAN, bij de klant zijn afgeleverd.

13.6 Overschrijding van de levertijd geeft klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichtingen daaruit ten opzichte van BROECAN voortvloeiende.

13.7 Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Indien de goederen na het verstrijken der leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, is opdrachtgever gehouden tot betaling als waren de goederen geleverd/afgenomen. In dat geval staan de goederen ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen uitdrukkelijk voor rekening en risico van de klant.

 1. Opschorting, ontbinding en annulering

14.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht, is BROECAN gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat BROECAN tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

14.2 Zowel in het geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid van dit artikel, is BROECAN gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen producten en/of materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid en billijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens het eerst lid van dit artikel is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige alinea verschuldigde bedrag daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan BROECAN bevoegd is deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan dan wel voor rekening en risico van de klant te verkopen.

14.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met BROECAN gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens BROECAN te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijk overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is BROECAN gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitlevering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten. Gedurende opschorting is BROECAN bevoegd en aan het eind daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijk ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

14.4 In geval van opschorting krachtens lid 3 van dit artikel wordt het bedrag van de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van eventueel reeds voldane termijn(en) en van de ten gevolge van de opschorting door BROECAN bespaarde kosten, en is BROECAN bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen producten, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan.

14.5 In geval van ontbinding krachtens lid 3 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs zo geen voorafgaande opschorting heeft plaats gevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door BROECAN bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan BROECAN bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan, dan wel dit voor rekening van de opdrachtgever te verkopen of te doen verkopen. Verkoop geschiedt op de door BROECAN gebruikelijke wijze voor een te hanteren verkoopprijs welke in gerede verhouding staat tot de te verkopen goederen.

14.6 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, heeft BROECAN het recht tot het vorderen van vergoedingen van kosten, schade door gederfde winst en interessen of naar keuze van BROECAN in plaats hiervan een bedrag overeenkomend met 30% van het totaal der opdracht(en).

 1. Garantie en reclamering

15.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, staat BROECAN in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal.

Op verbruiksmateriaal wordt géén garantie verstrekt anders dan dat bij levering geconstateerde fabricagefouten en/of verkeerde zendingen zonder kosten vervangen zullen worden. Deze garantie is beperkt tot een termijn van vijf dagen na aflevering, mits BROECAN binnen die termijn schriftelijk, bij aangetekende brief, van de gebleken gebreken in kennis is gesteld.

15.2 Voor garantie op nieuwe apparaten wordt de opdrachtgever verwezen naar de separate, op de opdracht aangepaste, garantiecondities, welke als een onderdeel van deze voorwaarden dienen te worden beschouwd.

15.3 Ter zake door BROECAN uitgevoerde reparatiewerkzaamheden, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

15.4 Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van overheidsvoorschriften over aard of de kwaliteit der toegepaste materialen, kan géén beroep op garantie door opdrachtgever worden gedaan.

15.5 Op van derden betrokken producten of onderdelen wordt door BROECAN niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.

15.6 Indien door BROECAN ter voldoening aan haar garantieverplichtingen goederen of producten vervangt, worden de vervangen goederen of producten eigendom van BROECAN.

15.7 Het beweerdelijk niet nakomen door BROECAN van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met BROECAN gesloten overeenkomst.

15.8 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die hem voor hem uit met BROECAN gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is BROECAN met betrekking tot geen dezer overeenkomst tot enige garantie hoe ook genaamd – gehouden.

15.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is BROECAN alleen gehouden tot nakoming binnen de grenzen van Nederland van in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

 1. Montage en overname

16.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn transport, afladen en montage voor rekening van de klant.

16.2 Indien transport, afladen en montage door BROECAN zal geschieden, gebeurd dit ten alle tijden onder de volgende voorwaarden:

* De leiding van de werkzaamheden berust bij BROECAN

* De ruimte waarin, zo nodig, werkzaamheden plaatsvinden mag door aard en gesteldheid geen hinderlijke invloed op de werkzaamheden of de gezondheid van de medewerkers van BROECAN hebben.

* klant draagt zorg, dat de medewerker(s) van BROECAN op de afgesproken tijd met de montage of reparatie werkzaamheden kunnen beginnen en hiermee regelmatig kunnen voortgaan.

16.3 Het transport en afladen van de goederen vanaf de plaats van levering tot de plaats van opstelling dient door de opdrachtgever voor zijn rekening en risico te geschieden.

16.4 Met de montage zal eerst worden begonnen, zodra alle bouwtechnische en andere werkzaamheden, welke vooraf door opdrachtgever dienen te geschieden, gereed zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen en kosten, indien deze werkzaamheden niet behoorlijk of niet tijdig zijn geschied.

16.5 De montage geldt als voltooid, zodra de zaken naar de mening van BROECAN zijn geplaatst, gemonteerd en/of gevestigd en/of door klant in gebruik zijn genomen, ook al zouden nog enkele onbelangrijke onderdelen er aan ontbreken of zou nog enige afwerking nog noodzakelijk zijn. Wanneer BROECAN binnen drie werkdagen na de voltooiing, respectievelijk aan de overname, geen schriftelijk bericht ontvangen heeft van klant , dat er ernstige gebreken zijn, gelden de zaken als in zijn geheel geaccepteerd door klant en is BROECAN enkel gebonden aan haar garantie verplichtingen.

16.6 Indien de montage of reparatie werkzaamheden worden vertraagd door daden of nalatigheid van opdrachtgever of door overmacht of omstandig-heden buiten schuld van BROECAN, zal de daarvoor ontstane wachttijd als werktijd worden gerekend volgens de dan geldende tarieven, terwijl voor BROECAN ontstane verliezen en meerkosten voor rekening van opdrachtgever brengt.

 1. Betalingsvoorwaarden

17.1 Elke levering van zaken en/of diensten door BROECAN geschieden uitsluitend na contante betaling zonder enige korting en/of verrekening. Indien schriftelijk wordt overeengekomen af te wijken van contante betaling, dan wordt dit aangegaan met in achtneming van onderstaande artikelen.

17.2 Elke overeenkomst van koop en verkoop of huur wordt door BROECAN aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat op grond van de naar inzicht van en door BROECAN in te winnen inlichtingen blijkt van voldoende kredietwaardigheid van klant.

17.3 Betaling, hetzij van de gehele order, hetzij levering van gedeelten van de bestelde of gehuurde zaken van de deellevering, moet geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder enige korting. Indien binnen deze termijn BROECAN geen betaling van opdrachtgever heeft ontvangen zal klant, naast het op de factuur vermelde bedrag van kredietbeperking, een direct opeisbare rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand over het openstaand factuurbedrag verschuldigd zijn, zonder dat daartoe door BROECAN ingebrekestelling is vereist.

17.4 Alle kosten van invorderingen wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van opdrachtgever.

Buitengerech-telijke incassokosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,00, subsidiair ter hoogte van het gebruikelijke tarief van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.

17.5 Een betaling strekt in de eerste plaats tot voldoening van de contractuele vertragingrente en de buitengerechtelijke kosten, en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

17.6 Eventuele bezwaren tegen een factuurbedrag dienen door opdrachtgever binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van BROECAN te zijn gebracht.

17.7 BROECAN behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren aan nieuwe opdrachtgevers als ook aan opdrachtgevers waarvan het betalingsgedrag niet overeenkomt met hetgeen dien aangaand in deze voorwaarden is gesteld.

 1. Schade

In geval van aansprakelijkheid van Broecan voor schade van de klant, is deze beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering/huurprijs of onderdeel daarvan, althans van het deel dat de klant daarop heeft betaald. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Broecan jegens de wederpartij verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant/leverancier jegens Broecan.

Broecan is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, winstderving en schade, voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens klant. Klant vrijwaart Broecan voor alle aanspraken van derden terzake van door Broecan geleverde zaken waardoor die derden schade mochten lijden.

 1. Eigendom en risico

18.1 De zaken zijn voor risico van de klant vanaf het moment van levering of, voorzover de zaken door de wederpartij niet zijn afgenomen, na het verstrijken van de levertijd.

18.2De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op de klant over als alle leveringen en facturen van Broecan aan wederpartij zijn betaald.

18.3Wederpartij is verplicht om alle schade van Broecan te vergoeden die voortvloeit uit inbreuken op zijn eigendomsrecht.

18.4Indien wederpartij met betaling in gebreke blijft, is Broecan gerechtigd om alle geleverde zaken terug te nemen. Wederpartij machtigt Broecan om al deze zaken op wederpartijs kosten te doen retourneren. Wederpartij geeft Broecan of diens vertegenwoordiger toestemming om daartoe de locatie waar de zaken staan, te betreden.

 1. Vervaltermijn

Ieder vorderingsrecht van opdrachtgever vervalt in ieder geval na verloop van één jaar na betreffende levering en/of dienstverlening.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Er zal indien mogelijk naar worden gestreefd eventuele geschillen in der minne op te lossen.

20.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Broecan partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3 Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeenkomsten met Broecan of de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht door de Rechtbank Roermond, tenzij Broecan de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.