+31 6 45095906 info@broecan.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop,-Leverings- en Verhuur- voorwaarden van Broecan Handelsonderneming BV, Postbus 3331, 5902 RH te Venlo KvK 12029873

Inhoudsopgave

1 Definitie van partijen

2 Toepasselijkheid

3 Aanbod en acceptatie

4 Huurperiode

5 Bezorging en afhalen

6 Risico

7 Verplichtingen van de huurder

8 Onderhoud en herstel

9 Eigendom en inspectie

10 Weg raken van het gehuurde

11 Beëindiging, opzegging en vervanging

12 Prijzen en belastingen

13 Levering en levertijd

14 Opschorting, ontbinding en annulering

15 Garantie

16 Montage en overname

17 Betalingsvoorwaarden

18 Geschillen en vervaltermijnen

19 Algemeen

20 Toepasselijk recht

 1. Definitie van partijen

1.1 In deze voorwaarden wordt bedoeld:

 • Met Broecan: Broecan Kantoormeubelen, de in- en verkoop alsmede de detailhandel en groothandel, verhuur van kantoormeubelen, dit in de ruimste zin des woords. In deze overeenkomst aan te merken als aanbieder, dan wel opdrachtnemer.
 • Met opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, wordt bedoeld iedere afnemer van goederen en/of diensten van Broecan.
 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, dienstverleningen, verhuur,

verkopen, leveringen en aanvullingen daarop door BROECAN zijn uitsluitend

deze algemene voorwaarden van toepassing. Voorwaarden van klant worden

door BROECAN nimmer geaccepteerd.

2.2 Ook aanvullingen, en/of wijzigingen van eerder uitgebrachte offertes of

aangegane overeenkomsten zijn aan de bepalingen van deze voorwaarden

onderworpen.

2.3 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden, dan wel een gedeelte

van een bepaling in enig opzicht niet van toepassing verklaard zijn, dan wel in

strijd met de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling in dat opzicht

terzijde gesteld worden en blijven deze voorwaarden voor het overige volledig

van kracht.

 1. Aanbod en acceptatie.

3.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door of namens BROECAN, zijn

vrijblijvend. Prijzen hierin vermeld zijn richtprijzen.

3.2 Een overeenkomst tot verkoop of tot levering van diensten komt eerst

tot stand door de schriftelijke bevestiging van een order door BROECAN, of door

uitvoering van opdrachtgevers order door BROECAN.

3.3 Offertes en orderbevestigingen omvatten alleen die goederen en/of

diensten die daarin uitdrukkelijk zijn gespecificeerd. Tenzij anders is vermeld

zijn van de aanbieding onder meer uitgesloten reservedelen,

gereedschappen, alle montage- en daartoe benodigde materialen.

3.4 BROECAN behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle bij de

aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, schetsen, offertes en/of

kosten-begrotingen. Deze stukken mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van BROECAN niet worden gekopieerd, aan derden getoond of

anderszins gebruikt worden.

3.5 BROECAN heeft het recht om, indien na verzoek tot het uitbrengen van

een offerte een opdracht achterwege blijft, alle kosten, welke zij heeft moeten

maken om haar aanbieding te kunnen verstreken, in rekening te brengen aan

degene die om de aanbieding heeft verzocht.

 1. Huurperiode

4.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van

zoals overeengekomen.

4.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen meegerekend.

4.3 De klant dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip

dat de overeenkomst eindigt aan BROECAN te retourneren, tenzij voordien

schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

4.4 Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn worden

geretourneerd, heeft BROECAN het recht de huurprijs door te berekenen tot het

moment, dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.

 1. Bezorgen en afhalen.

5.1 Indien overeengekomen geschiedt het afleveren van de zaken aan het

door de klant opgegeven adres op de begane grond binnen achter de eerste

deur. De inhuis transportruimte dient voldoende groot te zijn. Leveren anders

dan gelijkvloers, dient altijd gemeld en voor aanvang van de levering

beoordeeld te worden, en geschied tegen minimaal 10% meerprijs van

betreffende artikel en/of goederen.

5.2 De zaken dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames

moeten op de dag van aflevering worden gemeld, vóór ingebruikname.

Na ingebruikname kunnen reclames niet meer worden geaccepteerd.

5.3 Indien aflevering op verzoek van klant wordt uitgesteld is BROECAN

bevoegd de overeenkomen huur aan klant door te berekenen, dan wel de

overeenkomst te ontbinden.

 1. Risico

6.1 Verhuurde goederen aan klant zijn vanaf het moment van overdracht

voor risico van klant, deze dient zorg te dragen voor verzekering van de in

ontvangst genomen goederen bij een solide maatschappij.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, is het transportrisico bij aflevering

van de gehuurde goederen, steeds voor de klant.

 1. Verplichtingen van de huurder.

7.1 Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te

bezorgen, als waar in hij deze goederen heeft ontvangen, dat wil zeggen,

goed onderhouden en geheel gereinigd, behoudens normale slijtage.

7.2 Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat hij het

gehuurde in ontvangst neemt aan BROECAN een waarborgsom te voldoen.

7.3 Na terugkomst van de gehuurde goederen zal deze waarborgsom aan

de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van de aan BROECAN nog

toekomende huurpenningen en/of schadevergoedingen en/of kosten.

7.4 Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het

bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van

de waarborgsom overschrijdt, is BROECAN gerechtigd aanvulling van de

waarborgsom, met een door BROECAN vast te stellen bedrag te verlangen.

7.5 Huurder is verplicht de goederen overeenkomstig de bestemming te

gebruiken en als een goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voor—

geschreven en aan huurder verstrekte onderhouds- en gebruiksvoorschriften

in acht genomen dienen te worden.

7.6 Zonder uitdrukkelijke toestemming is het huurder niet toegestaan om

veranderingen en/of reparaties te verrichten aan het gehuurde.

7.7 Huurder verplicht zich schade en/of gebreken nog dezelfde dag aan

BROECAN schriftelijk te melden.

8.Onderhoud en herstel

8.1 De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode

voor rekening van de klant.

8.2 De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van

normale slijtage tijdens huur, eventuele schoonmaakkosten daaronder

begrepen, zijn voor rekening van de klant.

9.Eigendom en inspectie.

9.1 BROECAN behoud zich te allen tijde het eigendom van door BROECAN

verhuurd materiaal en door BROECAN wordt derhalve het recht voorbehouden

het gehuurde ten allen tijde te controleren of te doen controleren.

Klant zal steeds zijn volledige medewerking hieraan verlenen.

 1. Wegraken van het gehuurde.

10.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het

gehuurde zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde, is zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van BROECAN niet toegestaan. Het is

huurder niet toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren of aan een

derde in gebruik te geven.

10.2 De huurder dient BROECAN onverwijld kennis te geven van een

eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts

van zijn faillissement of surséance van betaling en is verplicht immer de

beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte

te brengen van de met BROECAN bestaande huurovereenkomst.

10.3 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door

wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder

geraakt, dient de huurder BROECAN daarvan direct op de hoogte te stellen en is

hij gehouden de vervangingswaarde van het gehuurde bij wijze van

schadevergoeding aan BROECAN te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn

van een strafbaar feit, dan verplicht huurder zich onverwijld aangifte te doen

bij de bevoegde autoriteiten. Het hierop betrekking hebbende proces verbaal

dient huurder nog dezelfde dag van de aangifte ter hand te stellen aan

BROECAN.

 1. Beëindiging, opzegging en vervanging

11.1 Indien is overeengekomen, dat het gehuurde door BROECAN zal worden

opgehaald, dient bij opzegging van de overeenkomst een termijn van

minimaal 24 uur in acht te worden genomen.

11.2 BROECAN heeft telkens het recht om de gehuurde goederen te

vervangen door gelijkwaardige goederen, zonder dat de huurder enig

aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 1. Prijzen en belastingen

12.1 De prijs welke partijen in beginsel bindt is de prijs genoemd in de

opdrachtbevestiging van BROECAN, of bij gebreke daarvan, de prijs die door

BROECAN algemeen wordt gehanteerd op het moment van de feitelijke levering.

12.2 Alle prijzen zijn, altijd exclusief BTW tenzij anders vermeld.

12.3 Voor zover bij de opdrachtbevestiging is bepaald, dat de prijs ook de

montage omvat, is uitgangspunt dat montage geschiedt gedurende de

normale werktijden. Indien om welke reden dan ook montage in overwerk

dient plaats te vinden, zijn overwerktoeslagen, verblijfskosten en meerdere

vervoerkosten voor rekening van de klant.

 1. Levering en levertijd

13.1 Levering geschiedt normaal vanaf showroom of vanuit ons magazijn.

13.2 De met BROECAN overeengekomen levertijd is door klant steeds als

benaderde en nimmer als fatale datum aan te merken.

13.3 De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen.

* De dag waarop BROECAN de voor akkoord getekende schriftelijke

order-bevestiging van opdrachtgever terug ontvangt.

* De dag van ontvangst door BROECAN van de uitvoering van de opdracht

noodzakelijke bescheiden, gegevens, tekeningen etc.

* De dag van ontvangst door BROECAN van hetgeen volgens de overeenkomst

bij opdracht als vooruitbetaling dient te worden voldaan.

13.4 BROECAN behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten te

leveren en deze deelleveringen te factureren.

13.5 Indien tevens montage van goederen is overeengekomen, gelden de

zaken als geleverd indien deze, of de belangrijkste delen daarvan, ter

beoordeling van BROECAN, bij de klant zijn afgeleverd.

13.6 Overschrijding van de levertijd geeft klant geen recht op ontbinding van

de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichtingen daaruit ten

opzichte van BROECAN voortvloeiende.

13.7 Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na

ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Indien de

goederen na het verstrijken der leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn

afgenomen, is opdrachtgever gehouden tot betaling als waren de goederen

geleverd/afgenomen. In dat geval staan de goederen ter beschikking van de

opdrachtgever opgeslagen uitdrukkelijk voor rekening en risico van de klant.

 1. Opschorting, ontbinding en annulering

14.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door

overmacht, is BROECAN gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij

de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te

schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat

BROECAN tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

14.2 Zowel in het geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens

het eerste lid van dit artikel, is BROECAN gerechtigd terstond betaling te

verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar

gereserveerde, in bewerking genomen producten en/of materialen,

onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid en

billijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens het

eerst lid van dit artikel is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het

krachtens de vorige alinea verschuldigde bedrag daarin begrepen zaken tot

zich te nemen, bij gebreke waarvan BROECAN bevoegd is deze voor rekening

en risico van opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan dan wel voor

rekening en risico van de klant te verkopen.

14.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan

enige verplichting, die voor hem uit de met BROECAN gesloten overeenkomst of

een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het

aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn

contractuele verplichtingen jegens BROECAN te voldoen, alsmede in geval van

faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of

geheel of gedeeltelijk overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van

de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel

van zijn vorderingen, is BROECAN gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is

vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitlevering van elk dezer

overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze

geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige

schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar

toekomende rechten. Gedurende opschorting is BROECAN bevoegd en aan het

eind daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of

gedeeltelijk ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

14.4 In geval van opschorting krachtens lid 3 van dit artikel wordt het bedrag

van de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van

eventueel reeds voldane termijn(en) en van de ten gevolge van de

opschorting door BROECAN bespaarde kosten, en is BROECAN bevoegd om de

ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking

genomen producten, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en

risico van de opdrachtgever te doen opslaan.

14.5 In geval van ontbinding krachtens lid 3 van dit artikel wordt de

overeengekomen prijs zo geen voorafgaande opschorting heeft plaats

gevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane

termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door BROECAN bespaarde

kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag

te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke

waarvan BROECAN bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de

opdrachtgever te doen opslaan, dan wel dit voor rekening van de

opdrachtgever te verkopen of te doen verkopen. Verkoop geschiedt op de

door BROECAN gebruikelijke wijze voor een te hanteren verkoopprijs welke in

gerede verhouding staat tot de te verkopen goederen.

14.6 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, heeft BROECAN

het recht tot het vorderen van vergoedingen van kosten, schade door

gederfde winst en interessen of naar keuze van BROECAN in plaats hiervan een

bedrag overeenkomend met 30% van het totaal der opdracht(en).

 1. Garantie en reclamering

15.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, staat BROECAN

in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als

voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal.

Op verbruiksmateriaal wordt géén garantie verstrekt anders dan dat bij

levering geconstateerde fabricagefouten en/of verkeerde zendingen zonder

kosten vervangen zullen worden. Deze garantie is beperkt tot een termijn van

vijf dagen na aflevering, mits BROECAN binnen die termijn schriftelijk, bij aan—

getekende brief, van de gebleken gebreken in kennis is gesteld.

15.2 Voor garantie op nieuwe apparaten wordt de opdrachtgever verwezen

naar de separate, op de opdracht aangepaste, garantiecondities, welke als

een onderdeel van deze voorwaarden dienen te worden beschouwd.

15.3 Ter zake door BROECAN uitgevoerde reparatiewerkzaamheden, wordt

alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de

opgedragen werkzaamheden.

15.4 Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van

overheidsvoorschriften over aard of de kwaliteit der toegepaste materialen,

kan géén beroep op garantie door opdrachtgever worden gedaan.

15.5 Op van derden betrokken producten of onderdelen wordt door BROECAN

niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt

gegeven.

15.6 Indien door BROECAN ter voldoening aan haar garantieverplichtingen

goederen of producten vervangt, worden de vervangen goederen of

producten eigendom van BROECAN.

15.7 Het beweerdelijk niet nakomen door BROECAN van haar

garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen

die voor hem voortvloeien uit enige met BROECAN gesloten overeenkomst.

15.8 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige

verplichting, die hem voor hem uit met BROECAN gesloten overeenkomst of uit

daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is BROECAN met

betrekking tot geen dezer overeenkomst tot enige garantie –hoe ook

genaamd – gehouden.

15.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is BROECAN alleen

gehouden tot nakoming binnen de grenzen van Nederland van in dit artikel

omschreven garantieverplichtingen.

 1. Montage en overname

16.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn transport, afladen en

montage voor rekening van de klant.

16.2 Indien transport, afladen en montage door BROECAN zal geschieden,

gebeurd dit ten alle tijden onder de volgende voorwaarden:

* De leiding van de werkzaamheden berust bij BROECAN

* De ruimte waarin, zo nodig, werkzaamheden plaatsvinden mag door aard en

gesteldheid geen hinderlijke invloed op de werkzaamheden of de gezondheid

van de medewerkers van BROECAN hebben.

* klant draagt zorg, dat de medewerker(s) van BROECAN op de afgesproken tijd

met de montage of reparatie werkzaamheden kunnen beginnen en hiermee

regelmatig kunnen voortgaan.

16.3 Het transport en afladen van de goederen vanaf de plaats van levering

tot de plaats van opstelling dient door de opdrachtgever voor zijn rekening en

risico te geschieden.

16.4 Met de montage zal eerst worden begonnen, zodra alle

bouwtechnische en andere werkzaamheden, welke vooraf door

opdrachtgever dienen te

geschieden, gereed zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen

en kosten, indien deze werkzaamheden niet behoorlijk of niet tijdig zijn

geschied.

16.5 De montage geldt als voltooid, zodra de zaken naar de mening van

BROECAN zijn geplaatst, gemonteerd en/of gevestigd en/of door klant in

gebruik zijn genomen, ook al zouden nog enkele onbelangrijke onderdelen er

aan ontbreken of zou nog enige afwerking nog noodzakelijk zijn. Wanneer

BROECAN binnen drie werkdagen na de voltooiing, respectievelijk aan de

overname, geen schriftelijk bericht ontvangen heeft van klant , dat er ernstige

gebreken zijn, gelden de zaken als in zijn geheel geaccepteerd door klant en

is BROECAN enkel gebonden aan haar garantie verplichtingen.

16.6 Indien de montage of reparatie werkzaamheden worden vertraagd door

daden of nalatigheid van opdrachtgever of door overmacht of

omstandig-heden buiten schuld van BROECAN, zal de daarvoor ontstane

wachttijd als werktijd worden gerekend volgens de dan geldende tarieven,

terwijl voor BROECAN ontstane verliezen en meerkosten voor rekening van

opdrachtgever brengt.

 1. Betalingsvoorwaarden

17.1 Elke levering van zaken en/of diensten door BROECAN geschieden

uitsluitend na contante betaling zonder enige korting en/of verrekening. Indien

schriftelijk wordt overeengekomen af te wijken van contante betaling, dan

wordt dit aangegaan met in achtneming van onderstaande artikelen.

17.2 Elke overeenkomst van koop en verkoop of huur wordt door BROECAN

aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat op grond van de naar

inzicht van en door BROECAN in te winnen inlichtingen blijkt van voldoende

kredietwaardigheid van klant.

17.3 Betaling, hetzij van de gehele order, hetzij levering van gedeelten van

de bestelde of gehuurde zaken van de deellevering, moet geschieden binnen

8 dagen na factuurdatum zonder enige korting. Indien binnen deze termijn

BROECAN geen betaling van opdrachtgever heeft ontvangen zal klant, naast het

op de factuur vermelde bedrag van kredietbeperking, een direct opeisbare

rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand over het

openstaand factuurbedrag verschuldigd zijn, zonder dat daartoe door BROECAN

ingebrekestelling is vereist.

17.4 Alle kosten van invorderingen wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke

als buitengerechtelijke, komen ten laste van opdrachtgever.

Buitengerech-telijke incassokosten worden gesteld op 15% van de

verschuldigde hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,00, subsidiair ter

hoogte van het gebruikelijke tarief van de Koninklijke Vereniging van

Gerechtsdeurwaarders.

17.5 Een betaling strekt in de eerste plaats tot voldoening van de

contractuele vertragingrente en de buitengerechtelijke kosten, en daarna in

mindering op de verschuldigde hoofdsom.

17.6 Eventuele bezwaren tegen een factuurbedrag dienen door

opdrachtgever binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van

BROECAN te zijn gebracht.

17.7 BROECAN behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren aan

nieuwe opdrachtgevers als ook aan opdrachtgevers waarvan het

betalingsgedrag niet overeenkomt met hetgeen dien aangaand in deze

voorwaarden is gesteld.

 1. Schade

In geval van aansprakelijkheid van Broecan voor schade van de klant, is deze

beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering/huurprijs of onderdeel

daarvan, althans van het deel dat de klant daarop heeft betaald. In geen geval

gaat de aansprakelijkheid van Broecan jegens de wederpartij verder dan de aansprakelijkheid

van de fabrikant/leverancier jegens Broecan.

Broecan is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer

bedrijfsschade, winstderving en schade, voortvloeiend uit een aanspraak van

derden jegens klant. Klant vrijwaart Broecan voor alle aanspraken van derden

terzake van door Broecan geleverde zaken waardoor die derden schade mochten

lijden.

 1. Eigendom en risico

18.1 De zaken zijn voor risico van de klant vanaf het moment van levering of,

voorzover de zaken door de wederpartij niet zijn afgenomen, na het verstrijken

van de levertijd.

18.2De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op de klant over als alle

leveringen en facturen van Broecan aan wederpartij zijn betaald.

18.3Wederpartij is verplicht om alle schade van Broecan te vergoeden die

voortvloeit uit inbreuken op zijn eigendomsrecht.

18.4Indien wederpartij met betaling in gebreke blijft, is Broecan gerechtigd om alle

geleverde zaken terug te nemen. Wederpartij machtigt Broecan om al deze zaken

op wederpartijs kosten te doen retourneren. Wederpartij geeft Broecan of diens

vertegenwoordiger toestemming om daartoe de locatie waar de zaken staan, te

betreden.

 1. Vervaltermijn

Ieder vorderingsrecht van opdrachtgever vervalt in ieder geval na verloop van

één jaar na betreffende levering en/of dienstverlening.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Er zal indien mogelijk naar worden gestreefd eventuele geschillen in

der minne op te lossen.

20.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende

verbintenissen waarbij Broecan partij is, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

20.3 Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeenkomsten met

Broecan of de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht

door de Rechtbank Roermond, tenzij Broecan de voorkeur geeft aan de volgens

de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat beslecht dient te worden

door de Kantonrechter.